Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy we Włocławku

Sąd Rejonowy we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.wloclawek.sr.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Treść w trakcie przygotowania.

Wyłączenia

 • Treść w trakcie przygotowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego we Włocławku
 • Adres: Sąd Rejonowy we Włocławku, ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
 • E-mail: srwloclawek@wloclawek.sr.gov.pl
 • Telefon: 54 422 26 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uprzejmie informujemy, iż budynek Sądu Rejonowego we Włocławku jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku Sądu Rejonowego we Włocławku odbywa się głównym wejściem znajdującym się przy ul. Kilińskiego 20. 

W celu ułatwienia dostępu i poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Sądu, podjęte zostały następujące działania: 

 1. Przed budynkiem sądu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście do budynku możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego.
 3. W budynku głównym sądu na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku głównym A oraz w budynku A1 znajdują się odpowiednie windy umożliwiające bezpieczny dostęp na parter i pierwsze piętro. Na parterze usytuowane jest m. in. Biuro Obsługi Interesantów, Kasa Sądu, Biuro Podawcze. 

Budynek nie jest przystosowany natomiast od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. 

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1824) osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumaczenia języka migowego w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem lub za pomocą osoby przybranej w Biurze Obsługi Interesantów lub wykorzystując dostępny środek komunikacji. 

Osoby uprawnione prosimy przed wizytą w sądzie o zgłoszenie takiego faktu w Biurze Obsługi Interesantów lub w Sekretariatach Wydziałów. Pozwoli nam to oddelegować pracownika, który zapewni Państwu odpowiedni poziom obsługi. 

Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Interesantów: 

 • nr telefonu: 54 422 26 82
 • nr telefonu: 54 422 27 52

Adres e-mail: srwloclawek@wloclawek.sr.gov.pl

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Treść w trakcie przygotowania.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d