Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego we Włocławku został powołany w celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji.

Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane jest na parterze w budynku A p.2 i przyjmuje interesantów w godz. 7.30 – 15.30

Kierownik Biura Obsługi Interesantów i Biura Podawczego - Katarzyna Wawrzonkowska

  • Telefon: 54 422 26 82 , 54 422 27 52
  • Email: srwloclawek@wloclawek.sr.gov.pl

Zgodnie z § 29 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

1) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
2) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Ponadto, pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalenia tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

  1. tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej;
  2. o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Udzielenie powyższych informacji, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

  1. sygnatury albo
  2. oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu spraw.

Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów